019-3971056 / 016-3421149 kapi2ndhandshop@gmail.com